Ενδομήτριες Λοιμώξεις

Στη διάρκεια της κύησης, η έγκυος µπορεί να προσβληθεί από διάφορες λοιµώξεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι τοπικές λοιµώξεις του αναπνευστικού ή πεπτικού συστήµατος, που δεν έχουν συνέπειες για το κύηµα. Οι κύριοι λοιµογόνοι παράγοντες που µπορούν να µεταδοθούν στο κύηµα και να προκαλέσουν συγγενείς λοιµώξεις, ενδοµήτριες ή περιγεννητικές αναφέρονται µε το ακρωνύµιο TORCH, από τα αρχικά Τoxoplasma, Others (ιός ανεµευλογιάς-ζωστήρα, ιός Parvo B19, HIV, κ.α.), Rubella, Cytomegalovirus, Ηerpes simplex..

Κυριότεροι λοιµογόνοι παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν ενδοµήτριες ή περιγεννητικές λοιµώξεις:

 • κυτταροµεγαλοϊός (cytomegalovirus, CMV)
 • ιός ερυθράς
 • ιός απλού έρπητα (HSV)
 • ιός ανεµευλογιάς ζωστήρα (varicella zoster virus, VZV)
 • ιός Parvo B19
 • ιός ηπατίτιδας Β (HBV)
 • ιός επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (human immunodeficiency virus, HIV)
 • Τοξόπλασµα Gondii
 • Πλασµώδιο της ελονοσίας
 • Ωχρά σπειροχαίτη
 • Μυκοβακτηρίδιο φυµατιώσεως
 • Λιστέρια
 • Χλαµύδια
 • Κοινά µικρόβια
 • Ιοί
 • Παράσιτα
 • Μικρόβια

Μηχανισµοί και οδοί προσβολής του εµβρύου

Το κύηµα µολύνεται (α) ενδοµήτρια (αιµατογενώς διαµέσου του πλακούντα ή µε κατάποση µολυσµένου αµνιακού υγρού), (β) στη διάρκεια του τοκετού από τις µολυσµένες εκκρίσεις του κόλπου ή (γ) µετά τον τοκετό από την άµεση επαφή µε τη µητέρα, µε το θηλασµό ή από το περιβάλλον.

Παράγοντες που καθορίζουν τη συχνότητα, το είδος και τη βαρύτητα των συγγενών λοιµώξεων είναι :

 1. Το είδος του παθογόνου (λοιµογόνος δύναµη, ιικό φορτίο, τροπισµός).
 2. Η ηλικία κύησης. Κάθετη µετάδοση των λοιµώξεων από τη µητέρα στο παιδί µπορεί να συµβεί σ΄ όλο το χρονικό διάστηµα από τη σύλληψη, ή και πριν απ’ αυτήν, µέχρι και την περιγεννητική περίοδο. Ωστόσο, λοίµωξη της µητέρας πριν την εµφύτευση, δηλαδή κατά τις πρώτες 15 ηµέρες από τη σύλληψη, συνήθως δεν έχει συνέπειες για το κύηµα, γιατί δύσκολα το προσβάλει, λόγω µη ανάπτυξης της πλακουντιακής κυκλοφορίας. Μετά την εµφύτευση, η συχνότητα κάθετης µετάδοσης είναι µεγαλύτερη αν η έγκυος προσβληθεί στο δεύτερο ήµισυ της κύησης, ενώ η βαρύτητα της νόσου στο κύηµα και νεογνό είναι µεγαλύτερη σε προσβολή της µητέρας στο πρώτο τρίµηνο.

III. Η κατάσταση ανοσίας της µητέρας. Η συχνότητα και η βαρύτητα λοίµωξης του κυήµατος είναι µεγαλύτερη όταν πρόκειται για πρωτοπαθή λοίµωξη της µητέρας στην κύηση. Αντίθετα, σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσας λοίµωξης της εγκύου, όπως π.χ. σε λοίµωξη από ιό απλού έρπητα ή CMV, το ανοσιακό σύστηµα της µητέρα βρίσκεται σε ετοιµότητα και παράγει αµέσως ειδικά IgG αντισώµατα, που, περνούν τον πλακούντα και προστατεύουν το κύηµα, µε αποτέλεσµα η λοίµωξή του να είναι λιγότερο συχνή και λιγότερο βαριά.

Η λοίµωξη του κυήµατος µπορεί να οδηγήσει σε:

 1. Εµβρυονικό θάνατο και απορρόφηση. Όταν προσβληθεί το έµβρυο τις πρώτες εβδοµάδες της κύησης, επέρχεται θάνατος και απορρόφησή του πριν ακόµη γίνει αντιληπτή η κύηση. Η συχνότητα τέτοιας εξέλιξης δεν είναι ακριβώς γνωστή.
 2. Αυτόµατη αποβολή ή τοκετό θνησιγενούς νεογνού. Αποδίδονται σε βαριά γενικευµένη λοίµωξη ή σε πρόκληση δυσπλασιών ασυµβίβαστων µε την επιβίωση του εµβρύου.
 3. Προωρότητα ή τοκετό νεογνού µε χαµηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κύησης.
 4. Συγγενείς δυσπλασίες. Προκαλούνται κυρίως στο πρώτο τρίµηνο της κύησης (στάδιο οργανογένεσης), οπότε ο µικροοργανισµός δρα ως τερατογόνο προκαλώντας χρωµοσωµικές βλάβες, νέκρωση κυττάρων και διαταραχές της κυτταρικής αύξησης και του πολλαπλασιασµού. Μετά το πρώτο τρίµηνο, οι συγγενείς δυσπλασίες είναι σπανιότερες και οφείλονται σε καταστροφή ιστών από την ανάπτυξη φλεγµονώδους αντίδρασης και ινώδους ιστού (π.χ. σύφιλη, τοξοπλάσµωση).
 5. Γενικευµένη νόσος. Η λοίµωξη του κυήµατος στο τελευταίο τρίµηνο µπορεί να εµφανιστεί ως γενικευµένη λοίµωξη µε εκδηλώσεις νεογνικής σηψαιµίας.

Από τις εκδηλώσεις αυτές άλλες είναι παροδικές και ιώνται µόνες τους άλλες είναι πολύ βαριές και προκαλούν το θάνατο του νεογνού ή αφήνουν µόνιµες βλάβες.

 1. Ασυµπτωµατική λοίµωξη. Μπορεί το κύηµα και νεογνό να µην εµφανίζει κλινικές εκδηλώσεις στη γέννηση, αν και έχει προσβληθεί από τον µικροοργανισµό.
 2. Καθυστερηµένες εκδηλώσεις και επίµονη µετανεογνική λοίµωξη. Είναι δυνατό µετά από µήνες ή χρόνια να εµφανιστούν καθυστερηµένες εκδηλώσεις, ως συνέπεια ενδοµήτριων βλαβών ή επιµένουσας µετανεογνικής λοίµωξης

Καθυστερηµένες εκδηλώσεις συγγενών λοιµώξεων

 • διαταραχές ακοής (νευρογενής βαρηκοΐα)
 • διαταραχές όρασης (χοριοαµφιβληστροειδίτιδα, διαθλαστικές ανωµαλίες)
 • ΚΝΣ (µικροκεφαλία, νοητική υστέρηση, σπασµοί)
 • διαταραχές οδοντοφυΐας (κυρίως CMV, σύφιλη)
 • βρεφικός ζωστήρας (VZV)
 • επίµονη αποβολή του ιού

∆ιαγνωστική προσέγγιση των συγγενών λοιµώξεων

Την υποψία των συγγενών λοιµώξεων τη θέτουν τα κλινικά ευρήµατα, τα οποία όµως είναι κοινά σε πολλές απ΄ αυτές, ενώ λείπουν τελείως σ’ ένα σηµαντικό ποσοστό νεογνών που έχουν προσβληθεί. Στην διάγνωση µπορούν να βοηθήσουν:

 1. Το ιστορικό της µητέρας. Το ιστορικό κλινικής λοίµωξης της µητέρας κατά την κύηση είναι πολύ σηµαντικό για τη διάγνωση. Συνήθως, όµως, η λοίµωξη στη µητέρα είναι ασυµπτωµατική ή εκδηλώνεται µε πολύ ήπια και µη ειδικά συµπτώµατα. Έτσι, πρέπει να αναζητείται το ιστορικό επαφής της µητέρας µε πάσχοντες κατά τη διάρκεια της κύησης και τα ευρήµατα ενδεχόµενου προγεννητικού ελέγχου (υπερηχογραφικός, ορολογικός, PCR).
 2. Τα ακτινολογικά ευρήµατα. Πριν τη γέννηση, µε τον υπερηχογραφικό έλεγχο µπορεί να διαπιστωθούν ενδείξεις προσβολής του κυήµατος (π.χ. υδροκέφαλος). Μετά τη γέννηση, ο ακτινολογικός έλεγχος µπορεί να αποκαλύψει χαρακτηριστικά ευρήµατα, όπως είναι η πνευµονία, οι οστικές βλάβες (διαυγαστικές περιοχές στις µεταφύσεις, οστεοχονδρίτιδα), οι ενδοκρανιακές επασβεστώσεις. Περαιτέρω έλεγχος µε υπερηχογράφηµα εγκεφάλου ή αξονική τοµογραφία µπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη υδροκεφάλου, επασβεστώσεων ή φλοιικής ατροφίας.
 3. Η αποµόνωση του µικροοργανισµού µε καλλιέργειες ή ανίχνευση του DNA/RNA µε PCR. Η αποµόνωση µπορεί να γίνει µε καλλιέργεια αίµατος, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ούρων, αµνιακού υγρού, υλικού από δερµατικές βλάβες (ιός ανεµευλογιάς-ζωστήρα, απλού έρπητα). Τα τελευταία χρόνια η ανίχνευση του DNA/RNA του ιού στο αµνιακό υγρό ή εµβρυϊκό αίµα την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), έχει συµβάλλει σηµαντικά στη διάγνωση των συγγενών λοιµώξεων (CMV, τοξόπλασµα, κ.α.).
 4. Ανεύρεση ειδικών ιστολογικών αλλοιώσεων. Χαρακτηριστικές ιστολογικές αλλοιώσεις είναι τα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα και τα ενδοπυρηνικά έγκλειστα σε λοιµώξεις από τους ιούς του απλού έρπητα και της ανεµευλογιάς-ζωστήρα και τα ενδοπυρηνικά έγκλειστα στα επιθηλιακά κύτταρα των ούρων σε συγγενή λοίµωξη από CMV.
 5. Ορολογική διάγνωση. Αποτελεί το σηµαντικότερο τρόπο διάγνωσης των συγγενών λοιµώξεων στην καθηµερινή πράξη και στηρίζεται στον προσδιορισµό των ειδικών IgG και IgM αντισωµάτων. Ι. Η διαπίστωση τετραπλασιασµού του τίτλου των ειδικών IgG αντισωµάτων σε διαδοχικές µετρήσεις, µια αµέσως µετά τη γέννηση και η επόµενη 6-8 εβδοµάδες µετά είναι ένδειξη συγγενούς λοίµωξης. Αντίθετα, αν παρατηρηθεί ελάττωση των επιπέδων τους, πρόκειται για παθητική δίοδο µητρικών αντισωµάτων. Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει ταυτόχρονος προσδιορισµός των ειδικών IgG αντισωµάτων µητέρας και παιδιού 46 ή περισσότερες ηµέρες από τη γέννηση (τουλάχιστον δυο ηµιπεριόδους ζωής της IgG). Αν υπάρχει συγγενής λοίµωξη, τα επίπεδα στο βρέφος είναι υψηλότερα από της µητέρας του. ΙΙ. Η ανεύρεση ειδικών IgM αντισωµάτων θέτει τη διάγνωση της συγγενούς λοίµωξης, αλλά η εξέταση έχει ένα σηµαντικό ποσοστό ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσµάτων και πρέπει να επαναλαµβάνεται. III. Avidity test. Όσο πιο πρόσφατη είναι η λοίµωξη τόσο πιο ασθενές είναι το avidity test. ΙV. Στη σύφιλη, αναζητούνται συνήθως τα µη ειδικά αντισώµατα κατά του αντιγόνου καρδιολιπίνη µε τις µη τρεπονηµατικές δοκιµασίες VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) και RPR (Rapid Plasma Reagin). Επιπλέον, γίνονται οι ειδικές τρεπονηµατικές δοκιµασίες FTA-ABS (fluorencent treponemal antibody absorption) και MHA-TP (microhemaglutination test for T. Pallidum), οι οποίες δεν αρνητικο- ποιούνται µετά τη θεραπεία.

Στη διάρκεια της κύησης, η έγκυος µπορεί να προσβληθεί από διάφορες λοιµώξεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι τοπικές λοιµώξεις του αναπνευστικού ή πεπτικού συστήµατος, που δεν έχουν συνέπειες για το κύηµα. Οι κύριοι λοιµογόνοι παράγοντες που µπορούν να µεταδοθούν στο κύηµα και να προκαλέσουν συγγενείς λοιµώξεις, ενδοµήτριες ή περιγεννητικές αναφέρονται µε το ακρωνύµιο TORCH, από τα αρχικά Τoxoplasma, Others (ιός ανεµευλογιάς-ζωστήρα, ιός Parvo B19, HIV, κ.α.), Rubella, Cytomegalovirus, Ηerpes simplex

Στη διάρκεια της κύησης η έγκυες είναι δυνατόν να προσβληθούν από διάφορες λοιμώξεις, οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν προκαλούν  συνέπειες στο κύημα.

Οι κύριοι λοιμογόνοι παράγοντες, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να μεταδοθούν και να προκαλέσουν βλάβες στο έμβρυο ενδομήτρια ή περιγεννητικά, αναφέρονται με το ακρωνύμιο TORCH (Toxoplasma,Other,Rubella,CMV, Herpes simplex).

 

374 Comments

 1. Pingback:hcq potassium antimalaria

 2. Pingback:stromectol 875 mg for uti

 3. Pingback:stromectol 125 mg tablet

 4. Pingback:stromectol and uti

 5. Pingback:ivermectin alcohol

 6. Pingback:buy stromectol scabies

 7. Pingback:stromectol cost

 8. You actually make it seem so easy with
  your presentation but I find this matter to be actually
  something which I think
  I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for
  me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 9. Pingback:buy ivermectin usa

 10. Pingback:ivermectin coronavirus latest news

 11. Pingback:generic ivermectin injectable

 12. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?

  I have a blog based upon on the same information you discuss and would
  love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an email. http://herreramedical.org/tadalafil

 13. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share
  some stories/information. I know my visitors would enjoy
  your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email. http://herreramedical.org/tadalafil

 14. Pingback:how do you take ivermectin

 15. Pingback:ivermectin tablets

 16. Pingback:viagra otc canada

 17. Pingback:usa viagra 100

 18. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

  I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic
  blog. An excellent read. I will certainly be back. http://droga5.net/

 19. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message
  home a bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent
  read. I will certainly be back. http://droga5.net/

 20. Pingback:regulations for medicine when flying

 21. Pingback:otc hydroxychloroquine for sale

 22. Pingback:stromectol for sale in mexico

 23. Pingback:generic tadalafil online 20mg buy

 24. Pingback:viagra over the counter in canada

 25. Hola! I’ve been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you
  a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the
  excellent work! buy essay online

 26. Very good written story. It will be supportive to anyone who usess it, as well as me. Keep up the good work – looking forward to more posts.

 27. I will right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 28. Pingback:Anonymous

 29. Pingback:Anonymous

 30. Pingback:Anonymous

 31. I am curious to find out what blog platform you’re using?
  I’m having some small security problems with my latest blog and
  I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?

 32. Thanks so much for providing individuals with a very pleasant possiblity to read articles and blog posts from here. It is always so brilliant and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office co-workers to visit your site minimum three times per week to read through the new secrets you will have. And definitely, we are usually astounded with your stunning ideas you give. Some 3 ideas in this article are particularly the best we’ve ever had.

 33. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 34. axofe

  Lies mehr Alle aufstrebenden Pokerspieler beginnen am Ausgangspunkt – Amateure oder Profis – in Bezug auf das Geld, das sie haben und verwenden, um Poker zu spielen. Normalerweise beginnen sie entweder mit einem kleinen Spielkonto (Geld, das speziell für Poker zurückgelegt wurde) oder ganz ohne Guthaben. The terms have changed, and your consent to the new terms is required. Es liege „intern alles auf dem Tisch, alle sind ehrlich zueinander”. Daher müsse er „auch nicht jeden Tag mit ihm darüber reden”, sagte der 45-Jährige und betonte: „Er wird irgendwann eine Entscheidung treffen, und der Verein wird sich gut darauf vorbereiten. Dass wir uns alle wünschen, dass er bleibt, ist doch klar.” Jederzeit & überall Lotto oder EuroMillionen spielen, Gewinnverständigung und automatische Auszahlung deiner Gewinne. Registriere dich und nutze die vielen Vorteile auf win2day. https://www.goldenretrievers.es/foro/profile/katricevarley83/ Diese Seite enthält alle aktuellen SlotsMillion Casino Bonus, die neuen und bestehenden deutschen Spielern zur Verfügung stehen. Der Einstieg im SlotsMillion Casino könnte nicht einfacher sein. Falls Du sämtliche Spielautomaten zunächst unverbindlich ausprobieren möchtest, muss lediglich das Spiel Deiner Wahl ausfindig gemacht werden und der Spaß kann beginnen. Von Playtech’s Atlantis Queen bis hin zu NetEnt’s Zombies werden hier rund 1.000 Automatenspiele angeboten. Da ist es beinahe selbstverständlich, dass das Portal eine ausgeklügelte Suchfunktion zur Verfügung stellt, wo nach Anbieter, Typ des Slots, Sonderfunktionen usw. die gewünschte Gruppe von Spielen oder ein bestimmtes Spiel ausgewählt werden können (siehe Bild unten). Game title: Slotsmillion Casino Für die SlotsMillion VR Erfahrung benötigt man eine Oculus Rift. Allerdings kann man auch ohne Brille auf die 3D-VR-Umgebung zugreifen. Dafür ist lediglich ein Windows-PC und die Software erforderlich, die man bei SlotsMillion herunterladen kann. Gleichwohl wird das Erlebnis natürlich geschmälert, wenn Sie sich ohne VR-Brille einloggen.

 35. Alfredadmix

  Em setembro de 2017, nos Estados Unidos a CME Group, maior empresa de negociações de derivativos financeiros e dona da bolsa de Chicago, informou que lançará contrato futuro de bitcoin. Fornecerá uma plataforma de negociação regulamentada para o mercado futuro de criptomoedas, que serão liquidados em dinheiro, acrescentou o grupo. Uma carteira de bitcoin é como sua carteira de verdade, uma maneira de armazenar valor. A grande diferença é que na prática, a carteira de bitcoin é um software e esse software não armazena bitcoins dentro dela, os bitcoins só existem no livro-caixa distribuído (na blockchain). A carteira de bitcoin na verdade armazena as chaves necessárias para receber e mover os bitcoins na blockchain, que é uma rede distribuída descentralizada. Uma melhor analogia para a carteira seria um chaveiro https://wiki-global.win/index.php/Cotação_do_bitcoins Dantas explica que seu método é olhar para projetos que acredita ter um grande futuro e aumentar as suas posições aos poucos. “Solana (SOL) é um projeto absurdo, por exemplo, que está barato. Hoje, a Solana (SOL) é uma das criptomoedas mais utilizadas para fazer staking (método para gerar renda passiva com criptomoedas, uma espécie de “dividendos”)”, diz. Essa moeda possui uma espécie de bolsa de câmbio, negociada por meio da Binance Exchange, plataforma que permite transações com outras 150 moedas virtuais. Seu valor é de cerca de US$ 500. No início das atividades, a BNB funcionava com o mesmo sistema da ETH, mas foi desvinculada para que pudesse aumentar sua cartela de serviços. Com a moeda é possível pagar despesa de viagem, presentes e até realizar compras. Temporada de Balanços

 36. I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 37. AustinSmutT

  Once you move all your checkers into the upper right quadrant (in the single player backgammon game), you may start bearing off. This means you can place your checkers into the slot on the right, removing them from the board. Whoever manages to do this first wins! BC Blackjack app for iPhone offers a realistic blackjack experience that users are praising. The app features full sized cards, chips and 3D rendered tables. If you are new or need to improve your skills, this app has a built-in trainer and basic strategy cards to help you learn new and proven strategies. The gameplay is realistic, there are advanced plays, free chips without waiting and more. An in-app purchase for the Pro version opens up more features like tables with higher limits, customizable table settings, practice modes, speed deal and you can remove ads. BC Blackjack brings the casino experience to you. https://life-system.fr/blog/forum/profile/colleenmuench45/ Match deposit bonuses are the most common type of welcome bonus you’ll find at online casinos. The basis here is that the online operator takes a slightly less risky approach by requiring you to deposit some of your won funds first, and it then matches your first deposit by a certain percentage, in this case, 400%. Most of the bonuses you’ll find on our site are match deposit bonuses. Some online casinos restrict particular payment providers from welcome bonuses in general, and that may also apply to a 400% casino bonus. The first type of casino instant bonus promotion is the welcome offer. This is tailored towards attracting new gamblers and keeping them in the casino. You will mostly see bonus packages that give you a certain match (usually 100%) to your deposit sum as bonus funds. Besides, many of the top online casino bonus offers in the Philippines are perfect for new players.

Comments are closed.