Εμβρυική Υπερηχοκαρδιογραφία

Φυσιολογική απεικόνιση της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων

Ανωμαλίες που μπορούν να διαγνωστούν στην απεικόνιση των τεσσάρων κοιλοτήτων:
• κολποκοιλιακό έλλειμμα
• σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς
• ατρησία τριγλώχινας βαλβίδας
• ανωμαλία μεσοκοιλιακού διαφράγματος
• ανωμαλία Ebstein
• δυσπλασία τριγλώχινας βαλβίδας
• διπλή είσοδος αριστερής κοιλίας

Ανωμαλίες που μπορούν να διαγνωστούν στην απεικόνιση των μεγάλων αγγείων
• μετάθεση των μεγάλων αρτηριών
• τετραλογία Fallot
• κοινός αρτηριακός κορμός
• διπλή έξοδος δεξιάς κοιλίας
• στένωση του ισθμού της αορτής
• στένωση της αορτικής βαλβίδας
• στένωση πνευμονικής βαλβίδας
• δεξί αορτικό τόξο
• επίμονη αριστερή άνω κοίλη φλέβα
• έκτοπη δεξιά υποκλείδιος αρτηρία

Αρρυθμίες:
• πλήρης καρδιακός αποκλεισμός
• υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

Φυσιολογική απεικόνιση Καρδιάς και Μεγάλων αγγείων
Μια εγκάρσια τομή της άνω κοιλίας καταδεικνύει το στομάχι που βρίσκεται στα αριστερά του εμβρύου.

12